זכות הירושה של בן זוג בירושה ע"פ דין

סעיף 11 לחוק הירושה:
11 (א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –
(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;
(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;
(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.
(ג) המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו

החוק מעניק לבן הזוג הנותר בחיים את המטלטלין כולל מכונית נוסעים. בנוסף לכך, בן הזוג מקבל חלק נוסף משאר העיזבון וגודל החלק תלוי בשאלה מיהם היורשים האחרים פרט לבן הזוג:
אם המוריש השאיר אחריו בן זוג וצאצאים (ילדים, נכדים, נינים) – בן הזוג מקבל חצי.
אם המוריש השאיר אחריו בן זוג והורים – בן הזוג מקבל חצי.
אם המוריש השאיר אחריו בן זוג ואחים (או צאצאיהם) או בן זוג והורי הורים – בן הזוג מקבל 2/3. כאן ישנו סייג -  אם ערב מותו של המוריש הוא היה נשוי לבן הזוג במשך 3 שנים או יותר וגר עמו בדירה שכלולה בעיזבון – בן הזוג מקבל את כל חלקו של המוריש בדירה ו- 2/3 משאר העיזבון.

חשוב: אם המוריש לא השאיר שום קרוב מעבר לבן זוג – לא צאצאים, הורים, אחים, סבים וכו' – בן הזוג יורש הכל.
חשוב: אם המוריש מעוניין בחלוקה אחרת בין בן הזוג לקרובים האחרים שלו – הוא צריך לערוך צוואה.