אכיפת פסק דין / החלטה בעניין הסדרי ראיה

לבתי המשפט ישנן סמכויות אכיפה כגון הטלת סנקציות כספיות מכוח פקודת ביזיון בית המשפט.

כשמדובר על בית המשפט לענייני משפחה החוק מעניק לביהמ"ש סמכויות ביצוע מיוחדות, בין היתר בכל הנוגע לביצוע של ענייני משמורת והסדרי ראיה.
בחיי היום-יום התרבו הפרות הסדרי ראייה ובתי המשפט נדרשו להרחיב את אמצעי האכיפה ולנקוט יד קשה נגד ההורה הפועל בניכור הורי ומביא לניתוק הקשר בין ההורה האחר לבין הקטין. בית המשפט יכול להטיל סנקציות כספיות כבדות על ההורה המפר את הסדרי הראייה (למשל: בש"א (ת"א) 11610/02 מ' א' ב' נ' ע' א' (22.12.2002); תמ"ש (קריות) 1090-02-09 פלוני נ' פלונית, (14.11.2010). 

בתמ"ש (חי') 29790/03 פלונית נ' פלונית (19.10.2010) נאמר כי משעה שהקנסות שהוטלו על האב לא גרמו לשינוי עמדתו בעניין יצירת הקשר בין הקטינה לבין הסבתא, הרי שאין מנוס מהפעלת סנקציית המאסר נגדו. 
השופטת שושנה ברגר קבעה כי בגין כל מפגש שלא יתקיים בין הקטינה לבין הסבתא – ייאסר האב למשך 24 שעות.

בתמ"ש 56724-11-13 קובעת השופטת איריס ארבל אסל:
"במקרה דנן, נוכחנו עד כה בצלילות הדעת כי האם אינה מוכנה לקבל עמדתו של איש מלבד עמדתה-שלה, ונוהגת בקטינה משל הייתה חפץ בבעלותה הבלעדית שאין להעבירו לאיש. 
כל הניסיונות להניא את האם מלנהוג במרדנות ובעיקשות ולאפשר קיומם התקין של הסדרי הראייה בין האב לקטינה, נפלו על אוזניים ערלות, בבחינת דבר אל העצים והאבנים. האם לא שעתה להתראות החוזרות ונשנות של בית המשפט, נותרה קשת-עורף כשהייתה, ואפסו הסיכויים להפיס את דעתה בדרכים נאותות.
אשר על כן, אין מנוס אלא להביא לאכיפת הסדרי הראייה באמצעות הטלת סנקציה כספית כבדה על האם, בהתאם למדרג שנקבע על-ידי השופט שילה ובהמשך על-ידי השופטת אופק. 

האם תישא בחיוב של 500 ₪ בגין כל אחת מהפעמים שבהן סיכלה ו/או מנעה בשלושת החודשים האחרונים מפגשים בין האב לקטינה בהתאם לקביעות בית המשפט, החל מיום ______, הוא מועד ההחלטה של השופטת אופק, ועד מועד הדיון שנערך ביום _______. סך הכול, תשלם האם לאב סכום של 19,000 ₪ בגין 38 מפגשים במצטבר שאותם סיכלה ו/או מנעה, לפי חישוב של שני מפגשים בשבוע ושני מפגשים רצופים בכל סוף שבוע שני. האב יגבה את הכספים ויפקידם בקופת חיסכון ע"ש הקטינה. 

כאמור, הואיל והאם אינה ממלאה אחר הוראות בית המשפט ומפרה אותן חדשות לבקרים,
אני סבורה שיש להחמיר עמה ולהגדיל את שיעור הסנקציה הכספית נגדה. פירוש הדבר, כי ככול שהאם תמנע ו/או תטרפד ממועד זה ואילך מפגשים בין האב לקטינה, היא תחויב בסכום של 850 ₪ בגין כל מפגש שתמנע בין האב לקטינה, ובשים לב שלא יימצא בידה מסמך רפואי ערוך כדין וחתום בידי רופא על אודות בעיה בריאותית של הקטינה המצדיקה את טרפוד המפגש.  

היה והסנקציות הכספיות לא יועילו והאם תמשיך לפעול בניכור הורי, יוכל האב לאכוף את הסדרי הראייה באמצעות גורמי המשטרה, באופן כזה שלא יפגע בקטינה. כמו כן, היה והאם לא תסור מדרכה השלילית, קרי תמשיך לפגוע בטובת הקטינה על-ידי הרחקת האב מחייה, לא יהיה מנוס מלשקול בכובד ראש נטילת המשמורת הבלעדית של האם על הקטינה, וזאת בכפוף לבדיקת מסוגלות הורית של האב".