צוואות הדדיות – צוואה הדדית

סעיף 8א לחוק הירושה מאפשר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות:


(א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –
(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;
(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

צוואות הדדיות ניתן לערוך במסמך אחד או בשני מסמכים שונים – זה לא משנה.
הרעיון הוא שבני זוג עושים צוואה תוך הסתמכות על הצוואה של האחר. 
בהרבה מהצוואות כל אחד מבני הזוג מצווה שאם הוא ימות ראשון – כל הרכוש יעבור לבן הזוג השני, הנותר בחיים. בנוסף, כל אחד מצווה מה יקרה עם רכושו לאחר מותו של בן הזוג השני:


צוואת האישה:
אם אני אמות ראשונה – כל רכושי יעבור לבעלי

במות בעלי יעבור עזבוני לילדיי.

צוואת הבעל:
אם אני אמות ראשון – כל רכושי יעבור לאשתי

במות אשתי יעבור עזבוני לילדיי.

ההוראה השנייה שקובעת מה יקרה לאחר שבן הזוג השני ילך לעולמו מכונה בחוק הירושה (סעיף 42) "יורש אחר יורש":


1. המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון; השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה, הכל לפי המוקדם יותר.
2. הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה.
3. השני יזכה אם היה כשר לרשת את המצווה בשעת זכייתו, אף אם לא היה כשר לכך במות המצווה; מת השני לפני שעת זכייתו או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת.
4. הוראת צוואה על דרך זו ליותר משניים – בטלה, זולת הוראה לטובתו של מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה.

נניח לצורך הדוגמא שהאישה הלכה לעולמה ראשונה:


הבעל יורש את כל רכושה של האישה ולמעשה הוא יכול לעשות כרצונו ברכוש.
כשהבעל ילך לעולמו – הילדים ירשו רק את מה שנשאר, אם נשאר.


אם רוצים  להבטיח שישאר משהו – חייבים להסדיר זאת בצוואה.