מזונות לילד שמלאו לו 18 שנה

18האם ילד שמלאו לו 18 שנה צריך להגיש בעצמו תביעה למזונות נגד אביו או שמא אמו יכולה לתבוע מזונות בשמו ?  

בהתאם לדין תורה, חייב אב במזונות ילדיו הקטינים, כלומר עד הגיעם לגיל 18 שנים. עם זאת, מקום בו לא קיימת חובת מזונות קטינים בדין האישי ו/או כשמדובר באדם שלא חל עליו דין אישי, תתגבש חובת תשלום המזונות מכוח הוראות החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט- 1959 (להלן: "החוק"). בשנים האחרונות, הורחבה חובתו של הורה לזון את ילדיו גם בהיותם בגירים. בנסיבות אלה, קמה לילדים שגילם מעל 18, הזכות לתבוע מזונות מאביהם באמצעות תביעה אישית ועצמאית שלהם.

בפסק-דין מיום 5/5/05 (בע"מ 5267 סוניס נ' סוניס) התמודדה כב' הש' פרוקצ'יה מביהמ"ש העליון עם מקרה בו אם הגישה תביעת מזונות בשם בנה הקטין בסמוך אך בטרם הגיע הבן לגיל 18, ובמהלך בירור התביעה הבן בגר והתגייס לצבא.

השאלה שעמדה על הפרק – האם יכולה האם לכלול בתביעה גם דרישה למזונות המתייחסים לתקופת השירות הצבאי של הבן או שמא הבן חייב להגיש תביעה עצמאית ?

הש' פרוקצי'ה התייחסה לטענת האב לפיה על הבן להגיש תביעה עצמאית משלו וקבעה, כי טענה זו עשויה לגרום לנזק רב למערכת היחסים בין ההורים לילדים, שכן היא מחייבת ילד לתבוע את אביו. בנוסף, עמדה כזו מעמידה את האם לחסדי תביעתו של הבן – ירצה יתבע את אביו, לא ירצה – יותיר את האם לשאת בנטל מזונותיו בעת שירותו הצבאי. השופטת קובעת, כי "תוצאה כזו אינה רצויה, והיא אינה משרתת תכלית צודקת והוגנת".

לצורך העניין מבחינה הש' פרוקצ'יה בין 2 פנים של תביעת מזונות אחת: פן אחד – תביעת אם כאפוטרופא טבעית לבנה בעת קטנותו ועד הגיעו לגיל 18. הפן השני – תביעתה העצמאית של האם לחלקו של האב במזונות הבן לאחר בגרותו ולמשך תקופת השירות הצבאי או עד הגיעו לגיל 21, לפי המאוחר.

הפן השני נשען על ההנחה הבסיסית כי הבן ממשיך להתגורר בבית אמו ונטל כלכלתו עליה. מקורה של התביעה הוא בדיני השבה כלליים שתכליתם למנוע מההורה האחר להתעשר שלא כדין על חשבון ההורה שבביתו מתגורר הבן.

לפיכך, נקבע באותו מקרה, כי צדק ביהמ"ש המחוזי כשלא דרש מהבן להמציא יפוי כח ותצהיר עדות ראשית.

יישום הפסיקה על-ידי ביהמ"ש לענייני משפחה:

בפס"ד של ביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים (כב' השופט גרינברגר) שניתן ביום 24/8/05 בתמ"ש 022601/03 נקבע כדלקמן:

"אם כי בהחלטה הנ"ל (הכוונה היא להחלטה שניתנה בפס"ד סוניס לעיל) מדובר בתביעת מזונות שהוגשה כשהילד נשוא התביעה עוד היה קטין, אין ספק שבדברי בית המשפט יש למצוא סימוכין לכך שהאם תמיד מוסמכת לתבוע את החזר הוצאותיה, גם כשהילד כבר בגר בעת הגשת התביעה, ובלי שיהיה צורך להעמיד את הילד בדילמה הקשה האם אישית יגיש תביעה נגד אביו".