כפיית גט

Couple fightingסעיף 6 לחוק שיפוט בתי דין רבניים קובע:
"ציווה בית דין רבני בפסק- דין סופי לכפות איש לתת גט פיטורין לאשתו או לכפות אשה לקבל גט פיטורין מאישה, רשאי בית משפט מחוזי, כתום ששים ימים מיום מתן הצו, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, לכפות במאסר לציית לצו".

למעשה, כאשר ישנו פסק דין לגירושין בו בית הדין מתיר בפירוש לכפות על הבעל או האישה לתת או לקבל גט – ניתן לאסור את סרבן הגט. אם עברה חצי שנה מאז שניתן פסק-הדין מבלי שפסה"ד בוצע, היועץ המשפטי לממשלה רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי ולבקש צו מאסר נגד הסרבן.