כיצד מתנהל הגישור

Family counselingבתחילת הליך הגישור נותן המגשר לצדדים רקע אודות הליך הגישור ומה שצפוי להתרחש במסגרתו.

המגשר מסביר לצדדים כי בהתאם לחוק הם מחויבים לנהוג במהלך הגישור בהגינות ובתום לב, וכן כי בכל שלב של ההליך הם רשאים להיוועץ, באופן עצמאי, עם כל מי שיחפצו.

בנוסף, מבהיר המגשר לצדדים כי כל אחד מהם רשאי להפסיק את הגישור בכל עת.

בהמשך, המגשר יפגש עם הצדדים – ביחד ו/או לחוד, ובהסכמתם אף ללא עורכי הדין שלהם (ככל שמעורבים בסכסוך עורכי דין), וכן עם כל מי שקשור לסכסוך, לרבות עם עורך הדין של כל אחד מהצדדים.

במהלך הגישור תהיה לכל אחד מהצדדים אפשרות להציג את הסכסוך מנקודת מבטו ולהשמיע את דבריו. לאחר מכן יוגדרו הנושאים הספציפיים שיש לדון בהם, ותוך כדי הדיון בנושאים, באמצעות שיחות (של שני הצדדים יחד עם המגשר ושל כל אחד מהם בנפרד עם המגשר), יסייע המגשר לצדדים להגיע להסכם הגירושין הטוב ביותר עבור שניהם, תוך שנלקחים בחשבון האינטרסים של כל אחד מהצדדים והאופציות השונות לסיום המחלוקת.