ירושה על פי צוואה

היתרון של ירושה על-פי צוואה

היתרון של עריכת צוואה הינו שבמסגרת הצוואה יכול אדם להחליט בעצמו למי הוא מוריש את נכסיו ובאיזו חלוקה. במקרה שקיימת צוואה תקפה לא יחול סדר חלוקת הירושה הקבוע בחוק ירושה.

סוגי הצוואות

סעיף 18 לחוק הירושה מונה 4 דרכים עבור עריכת צוואה: "צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה".

1. צוואה בכתב יד: סעיף 19 לחוק הירושה קובע, כי צוואה בכתב יד צריכה להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה; הצוואה תישא תאריך בכתב ידו של המצווה ותיחתם על ידו.
2. צוואה בעדים: זהו הסוג השכיח ביותר של הצוואות. סעיף 20 לחוק הירושה קובע, כי צוואה בעדים צריכה להיות בכתב (בכל כתב, לרבות מסמך מודפס). על הצוואה יופיע תאריך והיא תיחתם על-ידי המצווה בפני 2 עדים לאחר שהוא הצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו בחתימתם על גבי הצוואה כי המצווה הצהיר וחתם כאמור. חשוב לדעת – שני העדים לא יכולים להיות זוכים מכוח הצוואה.
3. צוואה בפני רשות: על-פי סעיף 22 לחוק הירושה יש 2 דרכים לעריכתה: א. המצווה מתייצב בפני רשות – שופט או רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה או בית דין דתי – ומכתיב לה את צוואתו. ב. המצווה מגיש לרשות את דברי הצוואה בכתב.
דברי הצוואה, כפי שנרשמו על-ידי הרשות, או כפי שהוגשו לה, ייקראו בפני המצווה. לאחר מכן המצווה יצהיר כי אכן זוהי צוואתו, והרשות תיאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
חשוב – אם הצוואה נכתב בלשון שהמצווה לא מבין – יש להקריא לו את הצוואה בשפה המובנת לו. המתרגם יאשר זאת על גבי הצוואה.
4. צוואה בעל-פה: בעוד שאת 3 סוגי הצוואות שלעיל יכול לערוך כל אדם, האפשרות לערוך צוואה בעל-פה פתוחה בפני אנשים מסוימים בלבד. סעיף 23 לחוק הירושה קובע, כי "שכיב מרע" וכן "מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות", רשאי לערוך צוואה בעל פה, כלומר לומר את צוואתו בפני 2 עדים שמבינים את שפתו.
    דברי המצווה, התאריך בהם נאמרו ונסיבות עריכת הצוואה, יירשמו ושני העדים יחתמו על הצוואה ויפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה. כל זה ייעשה מוקדם ככל האפשר.

    יש לציין, כי כשמדובר בנושא של עריכת צוואה בעל-פה שני העדים יכולים להיות זוכים מכוח הצוואה.