זכות הידועה בציבור למזונות מבן זוגה

לצורך העניין מבחינים בין מזונות מהחיים (כשבני הזוג בחיים) לבין מזונות לאחר הפטירה (מזונות מן העזבון):

מזונות מן העזבון:
חוק הירושה קובע, כי איש ואישה אשר חיו חיי משפחה במשק בית משותף אך לא היו נשואים זה לזה, ואחד מהם נפטר ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר – בן הזוג הנשאר בחיים זכאי למזונות מן העזבון "כאילו היו נשואים זה לזה".

מזונות מן החיים:

על מזונות בני הזוג חלה הוראת סעיף 2 לחוק תיקון דיני משפחה (מזונות), לפיה "אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו". ביחס ליהודים – הדין האישי הוא הדין העברי אשר איננו מכיר במוסד הידועה בציבור, ולכן ממילא לא מעניק לה כל זכות למזונות.
עם זאת, בפסיקה של בית המשפט העליון התגבשה הלכה לפיה ידועה בציבור יכולה לבסס את זכותה למזונות על סמך הסכם בינה לבין בן זוגה. הסכם כזה יכול להיעשות בצורה מפורשת (כלומר, ממש הסכם כתוב בין הצדדים) או מכללא (כלומר, כשניתן להסיק אותו מתוך הנסיבות ובלבד שהצדים חיו יחד). אם בני הזוג היו פרודים – יש צורך בהסכם מפורש כדי לבסס את הזכות למזונות.
לעניין זה נביא את דבריו של כב' הנשיא ברק ברעא 8256/99 פלונית נ' פלוני:

        "…על פי הדין האישי של האיש אין הוא חב ברגיל במזונות הידועה בציבור שלו. אין מניעה, עם זאת, להטיל עליו חובת מזונות, מכוח הסכם. כבר בפרשת יגר נפסק, מפי השופט צ' ברנזון, כי "אפילו היו ידועים בציבור כבעל ואשה, אין למערערת זכות חוקית למזונות מהמשיב, לא בתקופת החיים המשותפים ולא כל שכן אחרי ניתוק היחסים ביניהם, אלא אם קיים הסכם הקובע אחרת, במפורש או מכללא" (ע"א 563/65 יגר (פלינק) נ' פלביץ, פ"ד כ(3) 244, 248). עוד נפסק באותה פרשה, כי די בהסכם מכללא כדי להעמיד את זכותה של האשה למזונותיה, בטרם חל פירוד בין בני הזוג. לעומת זאת, דרוש הסכם מפורש דווקא כדי להעמיד את זכותה של האשה למזונות לאחר פירוד…

על רקע זה פסקו בתי המשפט המחוזיים ובתי המשפט לענייני משפחה מזונות לידועה בציבור, בהתבסס על המשפט האזרחי בכלל ודיני החוזים בפרט (ראו ה"מ (ת"א) 4359/82 פלונית נ' פלוני, פ"מ תשמ"ג (ב) 309; ה"מ (ת"א) 2294/84 כתב נ' מזרחי, פ"מ תשמ"ה (ג) 9; ת"א (ת"א) 2285/91 גולודובסקי נ' גולודובסקי (לא פורסם); תמ"ש (ת"א) 63323/97 מאגין נ' מלכה (לא פורסם); תמ"ש (י-ם) 10681/98 פלונים נ' אלמוני (לא פורסם); תמ"ש (ת"א) 69930/98 עשהאל נ' עשהאל (לא פורסם); תמ"ש (ת"א) 51940/98 כהן נ' כהן (לא פורסם))"…