התחשבות בצרכי האב

התחשבות בצרכי האבהאם כאשר אב עוזב את בית המגורים של המשפחה יש להתחשב בכך שיש לו צרכים משלו, כגון שכר דירה, לצורך פסיקת המזונות לילדיו ?
בפסק-דין מיום 2/10/05 (עמ' 2433/04 צינובוי נ' צינובוי) קבעה כב' הש' פרוקצ'יה, כי "התנהגות בן זוג, ככל שהיא עומדת לביקורת כזו או אחרת במישור המוסרי, אינה מצדיקה 'הענשתו' על דרך התעלמות מצרכיו הוא למדור ולמשק בית עצמאי משלו, אם כך בחר לחיות.. ובלבד שיעמוד בחובתו לספק את צרכיהם של ילדיו כדרך יכולתו הכלכלית הסבירה. לפיכך, במסגרת האיזון ההולם בהערכת גובה המזונות שעל אב לשלם לילדיו (מעבר לצרכיהם ההכרחיים), יש ליתן משקל ליכולתו הכלכלית ולצרכיו שלו…".