הוראות החוק במקרה של גירושין

 

Mother and daughter at beach1. החוק קובע כי במקרה של גירושין, ההורים רשאים להסכים ביניהם כדלקמן:

 א. על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה,
 ב. מי מהם יחזיק בקטין,
 ג. מה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע (כלומר, הסדרי הראיה).

2. ההסכם אליו הגיעו ההורים טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין.

3. במקרה של אי הסכמה בין ההורים קובע החוק, כי ביהמ"ש רשאי לקבוע למי מההורים נתונה האפוטרופסות, למי המשמורת וכן את הסדרי הראיה.

בבוא ביהמ"ש להכריע בעניינים אלו הוא כפוף לשני כללים מנחים:
א. טובת הקטין;
ב. ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם, אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.